Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  • 8 October 2019
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 702
  • 0 Comments
การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) โดยงานการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System : NECAST) ร่วมกับ Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committee in Asia-Pacific (FERCAP) ดำเนินการตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมิน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ และให้คำแนะนำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันให้ดำเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ระดับสากล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจฯ (ศ.เกียรติคุณ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์ (Survey Coodinator) ผช.พญ.พรรณทิภา ว่องไว (Lead Surveyor) พญ.ทิพาพร ธาระวานิช (Local Surveyor ) พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกตรวจฯ จำนวน ๑๙ คน) ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นอย่างดี การตรวจประเมินฯ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง ศ.เกียรติคุณ พญ.จันทราฯ ได้เสนอและให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนโครงร่างการวิจัย ในมนุษย์ที่ดี ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันายน ๒๕๖๒ และให้ดำเนินการตรวจติดตามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อรับรองคุณภาพฯ NECAST ต่อไป

Print