Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

การขอรับการสนับสนุนการจัดการอบรม

  • 3 April 2019
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 2149
  • 0 Comments
การขอรับการสนับสนุนการจัดการอบรม


การขอรับการสนับสนุนการจัดอบรม

1.  การติดต่อวิทยากร มีขั้นตอนดังนี้


      เจ้าหน้าที่ของสถาบันแต่ละสถาบันติดต่อ FERCIT ผ่านทาง 

พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา 089-4820710 /sumonmalm@yahoo.com  เพื่อขอความอนุเคราะห์ดังนี้


        1.1 ทาบทามทีมวิทยากร (เจ้าหน้าที่สถาบันต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย/และจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมให้ทีมวิทยากรทราบ)

        1.2 สอบถามกำหนดการ (วัน เวลา สถานที่ ให้สอดคล้องกับวันว่างของทีมวิทยากร หลังจากนั้นทีมวิทยากรจะระบุหัวข้อการบรรยาย) 2. สถาบันขอความอนุเคราะห์ วช. มีขั้นตอนดังนี้


2.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ วช. เป็นเจ้าภาพร่วม และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ (ตัวอย่างหนังสือ >> 2.1 [Template] ตย.ขอความอนุเคราะห์ วช..docx)

2.2 กำหนดการ (ได้ข้อมูลมาจากจาก ข้อ 1)

2.3 โครงการอบรม

2.4 แบบคำแนะนำการพิจารณาสนับสนุนการจัดฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน 

      (ตัวอย่างแบบคำแนะนำ >> 2.4 แบบคำแนะนำการพิจารณาสนับสนุนการจัดฝึกอ.docx)

2.5 ประวัติและข้อมูลติดต่อทีมวิทยากร

***เงื่อนไข ควรส่งเอกสารข้อ 2 (2.1-2.5) (เป็นไฟล์ word) มายัง NECAST545@gmail.com เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนส่งตัวจริงทางไปรษณีย์ 

3. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม จาก วช.  มีขั้นตอนดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (ตามระเบียบการคลัง วช.)

3.2 ค่าพาหนะเดินทางและที่พักของทีมวิทยากร (กรณีวิทยากรมาจากต่างจังหวัด)

3.3 ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ไม่เกิน 150 คน (10 บาท/คน) (ยกเว้น กทม.และปริมณฑล)

3.4 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ไม่เกิน 150 คน (100 บาท/คน) (ยกเว้น กทม.และปริมณฑล)

3.5 หนังสือประกอบการอบรมฯ เพิ่มเติม (จำนวนตามผู้ลงทะเบียน)

3.6 แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมฯ

***เงื่อนไข 1. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องไม่น้อยกว่า 100 คน และการสนับสนุนอยู่ในการพิจารณาของผู้บริหาร วช. 

                 2. ใบประกาศนียบัตร ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้ ผู้บริหาร วช. ลงนามก่อน 3 อาทิตย์ก่อนวันอบรม

4. สิ่งที่สถาบันต้องเตรียมการ มีขั้นตอนดังนี้

4.1 สถานที่ และโสตสาธารณูปโภค

4.2 อาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการอบรม

4.3 เอกสารประกอบการอบรม ใบประกาศนียบัตร แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมฯ

4.4 รถตู้รับ-ส่งทีมวิทยากร และ วช. พร้อมทั้ง อาหารเย็นรับรองทีมวิทยากร (เจ้าหน้าที่ วช. จัดข้อมูลการเดินทางให้)

4.5 เอกสารสำคัญการเงินต่าง ๆ

*** สอบถามที่ได้ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน โทร 02-5612445 ต่อ 604, 618 ***


Print