Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink


ขั้นตอนการขอรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ NECAST มีขั้นตอนดังนี้

 

1.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันทำแบบประเมินตนเองเพื่อคัดเลือกระดับการรับรองคุณภาพโดยกรอกข้อมูลในเอกสารการประเมินตนเอง และส่งให้เจ้าหน้าที่งานระบบรับรองคุณภาพฯ "สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย ชั้น 5 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900" หรือnecast545@gmail.com

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> http://gg.gg/djuzv)


2. หากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน อยู่ใน NECAST ระดับ 3 ให้กรอกข้อมูลคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันใน SIDCER-FERCAP form 001 และแบบประเมินตนเองตามแบบฟอร์มของ SIDCER-FERCAP form 0021จากนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่งานระบบรับรองคุณภาพฯ (necast545@gmail.com) และผู้ประสานงาน SIDCER – FERCAP (fercapcoordinator@gmail.com)

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ > http://gg.gg/djv0l,http://gg.gg/djv33)


3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ขอรับการสนับสนุนการรับรองคุณภาพฯ จาก NECAST โดยใช้Template หนังสือขอรับการสนับสนุน ดังนี้

3.1 กรณีรับการรับรองคุณภาพฯ SIDCER - NECAST เท่ากับ NECAST ระดับ 3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน 

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> http://gg.gg/djv0o)


3.2 กรณีรับการรับรองคุณภาพฯ NECAST ระดับ 2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน 

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> http://gg.gg/djv0r)


4. รายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมการรับรองคุณภาพฯ NECAST

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> ค่าใช้จ่าย NECAST update 2019 05 13.pdf)

5. แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจรับรองคุณภาพฯ NECAST2(อยู่ระหว่างดำเนินการ)


 

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02-5612445 ต่อ 604, 618  (นางสาวมิญชยา พิริยชาติ)

________________________________________________________________________________________________________________________________

1 เนื่องจากการรับรองคุณภาพฯ NECAST ระดับ 3 เทียบเท่ากับของ SIDCER

2 ผู้ประสานงาน FERCAP จะดำเนินการส่งแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน SIDCER-NECAST ให้สถาบัน