Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

สรุปสถาบันที่ได้รับการรับรอง SIDCER-NECAST

ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ.
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า 2549 5/2563
2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 5/2563
3 CREC (เดิมชื่อ JREC) 2551 4/2562
4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 4/2562
5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 4/2562
6 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 4/2562
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 4/2562
8 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 4/2562
9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 3/2563
10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 4/2564
11 กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2553 4/2564
12 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2555 3/2562
13 มหาวิทยาลัยมหิดล  (ชุดกลาง) 2556 -
14 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 3/2563
15 สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข 2557 3/2564
16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 3/2564
17 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  2561 3/2564
18 สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2561 2/2564
 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
2561 2/2564
20 โรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข 2561 2/2564
21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2559 2/2562
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 3/2563
 23 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 2560 2/2563
 24 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 2/2563
 25 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 2/2563


สรุปสถาบันที่ได้รับการรับรอง NECAST

ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ.
 1  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2557 3/2564
 2  กรมแพทย์ทหารเรือ  2558 2/2561
 3  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  2559 2/2562
 4  มหาวิทยาลัยพะเยา  2559 2/2562
 5  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต (RREC) มหาวิทยาลัยนเรศวร       2560 2/2563
 6  โรงพยาบาลหัวหิน  2560 2/2563

    

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มี REC สถาบันในประเทศไทย
ได้รับการรับรองคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน
SIDCER-NECAST Recognition = 25 RECs
NECAST = 6 RECs


สรุปสถาบันที่จะขอการรับรอง SIDCER-NECAST


ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ.



 

สรุปสถาบันที่จะขอการรับรอง NECAST

ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ.