Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

สรุปสถาบันที่ได้รับการรับรอง SIDCER-NECAST

ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ.
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า 2549 5/2563
2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 5/2563
3 CREC (เดิมชื่อ JREC) 2551 5/2566
4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 5/2566
5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 5/2566
6 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 5/2566
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 5/2566
8 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 5/2566
9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 3/2563
10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 4/2564
11 กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2553 4/2564
12 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2555 3/2562
13 มหาวิทยาลัยมหิดล  (ชุดกลาง) 2556 -
14 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 3/2563
15 สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข 2557 3/2564
16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 3/2564
17 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  2561 3/2564
18 สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2561 2/2564
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
2561 2/2564
20 โรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข 2561 2/2564
21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2559 3/2565
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 3/2563
23 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 2560 2/2563
24 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 2/2563
25 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 2/2563
26  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  2562  2/2565
27 มหาวิทยาลัยบูรพา  2562  2/2565 
28 โรงพยาบาลรามาธิบดี  2562  2/2565 
29 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2562  2/2565
30 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2562  2/2565
31 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 2563 2/2566 
32 โรงพยาบาลสระบุรี 2563 2/2566

  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
  • มี REC สถาบันในประเทศไทยได้รับการรับรองคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่  
  • SIDCER-NECAST Recognition = 32 RECsสรุปสถาบันที่จะขอการรับรอง SIDCER-NECAST


ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ. 

สรุปสถาบันที่จะขอการรับรอง NECAST

ลำดับ ชื่อสถาบัน ได้รับการรับรอง ปี พศ. ต่ออายุครั้งที่/ปี พศ.