Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
Admin-ohrs

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

...............................................................

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีพันธกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทุกสาขาในประเทศไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ และกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยของไทยในระดับประเทศและระดับสากล โดยมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ เป็นมาตรฐานหนึ่งที่มีความสำคัญในระดับชาติ และ วช. ได้อาศัยกลไกของระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น
วช. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งแรกในปี 2556 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก วช. ได้เห็นความสำคัญของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัยให้มีความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนทำให้ผลงานวิจัยสามารถเชื่อถือได้ และในปี 2561 วช. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบรับรองคุณภาพฯ ให้มีความสอดคล้องกับลักษณะโครงการวิจัยและบริบทที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานที่ 2 ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายเฉพาะ มาตรฐานที่ 3 วิธีการพิจารณาทบทวน มาตรฐานที่ 4 วิธีการปฏิบัติหลังให้ความเห็นชอบ และมาตรฐานที่ 5 การจัดการเอกสารและการเก็บรักษาเอกสาร โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามลักษณะโครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันรับผิดชอบ
ในอนาคต วช. มีแผนจะเริ่มดำเนินการตรวจรับรองคุณภาพฯ ในระดับ 1 และ 2 ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ยังไม่ทราบความแตกต่างและกระบวนการของการรับรองคุณภาพฯ ในแต่ละระดับ 1 และ 2 จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ตลอดจนการดำเนินงานการตรวจรับรองคุณภาพฯ NECAST ระดับ 3 ร่วมกับหน่วยงานตรวจประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับสากล หรือ SIDCER Recognition วช. ได้ตระหนักถึงอุปสรรคที่สำคัญ คือ การขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ เพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว
จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น วช. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดำเนินการด้านมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ และระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงเห็นควรดำเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด ผู้ที่สนใจเป็นผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ได้รับทราบวิธีดำเนินการมาตรฐานของงานระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ NECAST และเพื่อสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด ผู้ที่สนใจเป็นผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ รับทราบวิธีดำเนินการมาตรฐานของงานระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ NECAST และเพื่อสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ  
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด ผู้ที่สนใจเป็นผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ได้รับทราบวิธีดำเนินการมาตรฐานของงานระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ NECAST เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  
4. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ได้แก่
4.1 บุคลากร วช.
4.2 ผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ NECAST และ SIDCER Recognition
4.3 ผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด และผู้ที่สนใจเป็นผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ
4.4 นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์  
5. สถานที่และระยะเวลาในการจัดการประชุม 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 
6. วิธีการดำเนินงาน
6.1 เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
6.2 เชิญกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการอบรม
6.3 รวบรวมแบบประเมินข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการอบรม
6.4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร วช. 
7. งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงาน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการวิจัยในคน/ระบบรับรองมาตรฐาน และเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย 
โทร 0-2561-2445 ต่อ 604, 618 โทรสาร 0-2579-9202

ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/U4x9vz9Wv3sdujn27

Previous Article การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Next Article สมัคร Trainee สำหรับการตรวจรับรองคุณภาพฯ ช่วงเดือน มี.ค. - มิ.ย. 2563
Print
1988