Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การขอรับการสนับสนุนการจัดอบรม และเอกสารแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน

การขอรับการสนับสนุนการจัดอบรม และเอกสารแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน

การขอรับการสนับสนุนการจัดการอบรม และเอกสารแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน

        วช. เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันการวิจัยและเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนา และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ในด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยอาศัยกระบวนการศึกษาค้นคว้า และวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมนุษย์หรือเรียกว่า อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย ดังนั้น เพื่อการคุ้มครอง สิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ตามหลักจริยธรรมการวิจัยระดับสากล จึงเกิดคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แต่ละสถาบัน ที่มีหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

       ทั้งนี้การสร้างจริยธรรมการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วช.  จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่าง ๆ และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน วช. จึงมีการสนับสนุนการจัดการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเอกสารประกอบเป็นแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ดังลิงค์ด้านล่าง 

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการจัดการอบรม >> http://gg.gg/djw7d

เอกสารแนวทางการจัดตั้ง EC >> http://gg.gg/djw7m

 

Previous Article การตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Next Article การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
Print
1784