Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

          วันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์          จาก SIDECER Recognition ตรวจรับรองคุณภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) โดย Mr. Arthur Navarro เป็นหัวหน้าผู้ตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   (Lead  Surveyor) ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คือ ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงจันทรา เหล่าถาวร Dr. Sonia Bongala Mr. Harnawan Rizki และผู้เข้าร่วมเป็น Survey Trainee (ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด) จำนวน ๑๔  คน คณะผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯได้ตรวจรับรองคุณภาพ  CREC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

Previous Article การขอรับการสนับสนุนการจัดการอบรม
Next Article การขอรับการสนับสนุนการจัดอบรม และเอกสารแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน
Print
680