Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
เอกสารประกอบการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารประกอบการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารประกอบการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)

           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีประกาศเรื่อง ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 (https://bit.ly/2T8TozCมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจะสอดคล้องกับลักษณะโครงการวิจัยและบริบทที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน

     ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)  ดังนี้ 

  ✎ กำหนดการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ _11-13 มีนาคม 2562.pdf

✎ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf

✎ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.pdf

✎ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

  

เอกสารประกอบการอบรม >> https://goo.gl/hpGnzp

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์>> https://goo.gl/forms/NDXBdqGchBocqJzf1Previous Article การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
Next Article ประกาศรับสมัคร Trainees
Print
4379