Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) วช. โดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) จัดการการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ช.ชฎา ชั้น ๔ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) และเชี่ยวชาญการเขียนวิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Standard Operating Procedures (SOPs)) รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบสุขภาพ ได้รับทราบประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง ระบบการรับรองคุณภาพฯ NECAST และพิจารณาวิธีดำเนินการมาตรฐานระบบรับรองคุณภาพฯ NECAST รวมถึงวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการระบบมาตรฐานฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๔๔ คน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจันทรา เหล่าถาวร เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ทั้งนี้ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบประกาศ วช. และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขแผนภาพ (Flowchart) ลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบการรับรองคุณภาพฯ NECAST พร้อมนัดหมายการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาร่างวิธีดำเนินมาตรฐานระบบรับรองคุณภาพฯ  ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

Previous Article การประชุม “18th FERCAP Annual Conference & Taiwan-China Cross Strait Forum on Research Ethics”
Next Article เอกสารประกอบการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Print
382