Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย  เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์
Admin-ohrs

การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์

วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
และสถาบันบรมราชชนก จัดการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์
โดยมี ดร.ปัทมา ทองสม รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรม 137 คน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัย รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง การปกป้องและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ การพิจารณาการวิจัยในแบบต่างๆ รวมถึงเข้าใจวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน
(Standard Operation of Procedure)

Print
363