Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)
การอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)

การอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)

จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.2565 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กทม.
จำนวน 100 คน

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.2565 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 100 คน
การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 4 (ทางด้านสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565
การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 4 (ทางด้านสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565

การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 4 (ทางด้านสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565

การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 3 (ทางด้านชีวการแพทย์) ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565
การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 3 (ทางด้านชีวการแพทย์) ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565

การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 3 (ทางด้านชีวการแพทย์) ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565

การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 2 (ทางด้านสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565
การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 2 (ทางด้านสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 2 (ทางด้านสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

 

การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 1 (ทางด้านชีวการแพทย์) ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565
การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 1 (ทางด้านชีวการแพทย์) ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565

การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 1 (ทางด้านชีวการแพทย์) ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565