Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย
1
นางสาววาสนา น้อยนาช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (นวผ.ชพ.) ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.)
 • - พิจารณาแผนและดำเนินการตามฝ่ายงาน
 • - กำกับดูแล แนะนำ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนงาน
 • - ตัดสินใจ/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่ยาก
 • - เข้าร่วมกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
2
นางสาวญาดา สัมมารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (นวผ.ชพ.)
 • - ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - ติดตามการปฏิบัติงานในรายละเอียด (กรณีมอบหมายงานให้พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว)
 • - ตัดสินใจ/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก
 • - เข้าร่วมกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐากรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 3
นางสุนิชา กรวยสวัสดิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (นวผ.ปก.)  - ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคน และการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- เข้าร่วมกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
- งานด้านงบประมาณ
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 - การพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคนและระบบรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- ประชาสัมพันธ์โครงการระบบ NECAST
- ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
 4
นางสาวมิญชยา พิริยชาติ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (นวผ.ปก.)  - เข้าร่วมกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
- ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมาตรการวิจัยในคน และการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 - การพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคนและระบบรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
- การพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการวิจัยในคน
- ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
5
นางสาวชุติมณฑน์ กาวี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.)
 • - เข้าร่วมการประเมิน/สังเกตุการณ์ในกระบวนการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - งานกลางของสำนักงาน เช่น NRMS , เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
 • - ประสานงานหน่วยงานรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6 นายอุดมทรัพย์ ชาญธเนศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.)
 • - เข้าร่วมการประเมิน/สังเกตุการณ์ในกระบวนการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • - ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเว็บไซต์
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - งานระบบเว็บไซต์
7
นางสาววรางคณา สุยะนันทน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.)
 • - เข้าร่วมการประเมิน-สังเกตุการณ์ในกระบวนการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
  - จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  - ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเว็บไซต์
  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  - งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
  - งานระบบเว็บไซต์
  - การพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคน/ระบบรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  - การพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการวิจัยในคน
8
 9