Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

             การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP)

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

1. TOR Training 2563 GCP 
https://2www.me/973nd

2. แบบเสนอโครงการฯ
https://2www.me/bN326

3. ราคากลาง 
https://2www.me/M1G5t

Previous Article เปิดรับข้อเสนอ โครงการพัฒนาระบบการทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Next Article การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่
Print
1643