Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การอบรมหลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION: HSP)
การอบรมหลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION: HSP)

การอบรมหลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION: HSP)

จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-15.30 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี  ชั้น 12/1 และชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จำนวน 100 คน 

(แบ่งเป็นบุคลากรสังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำนวน 30 คน และ บุคลากรภายนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำนวน 70 คน)
การอบรมหลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION: HSP)
การอบรมหลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION: HSP)

การอบรมหลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION: HSP)

จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-16.15 น.
ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กทม.
จำนวน 100 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย (Ethical Principles and Human Subject Protection Course)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย (Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย (Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับโรงพยาบาลเมดพาร์ค และ Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT)

 

ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพมหานคร
โดยการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

การอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)
การอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)

การอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)

จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.2565 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กทม.
จำนวน 100 คน

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.2565 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 100 คน
การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 4 (ทางด้านสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565
การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 4 (ทางด้านสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565

การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 4 (ทางด้านสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565