Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

หลักสูตร LMS

ขอรับรองคุณภาพ

 


การขึ้นทะเบียนกรรมการจริยธรรม

กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection Course) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection Course) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection Course) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Updated in Human Subjects Protection course and GCP Training 2021) ขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม เป็น online 100%
การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Updated in Human Subjects Protection course and GCP Training 2021) ขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม เป็น online 100%

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Updated in Human Subjects Protection course and GCP Training 2021) ขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม เป็น online 100%

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ethical Principles in Research Involving Human Subject (Human Subject Protection Course) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ethical Principles in Research Involving Human Subject (Human Subject Protection Course) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ethical Principles in Research Involving Human Subject (Human Subject Protection Course) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

 

โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Updated in Human Subjects Protection course and GCP Training ๒๐๒๑)
โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Updated in Human Subjects Protection course and GCP Training ๒๐๒๑)

โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Updated in Human Subjects Protection course and GCP Training ๒๐๒๑)

 

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่
การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓