ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย
1
นางสาววาสนา น้อยนาช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (นวผ.ชพ.) ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.)
 • - พิจารณาแผนและดำเนินการตามฝ่ายงาน
 • - กำกับดูแล แนะนำ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนงาน
 • - ตัดสินใจ/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่ยาก
 • - เข้าร่วมกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
2
นางสาวญาดา สัมมารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (นวผ.ชพ.)
 • - ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - ติดตามการปฏิบัติงานในรายละเอียด (กรณีมอบหมายงานให้พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว)
 • - ตัดสินใจ/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก
 • - เข้าร่วมกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐากรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 3
นางสุนิชา กรวยสวัสดิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (นวผ.ปก.)  - ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคน และการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- เข้าร่วมกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
- งานด้านงบประมาณ
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 - การพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคนและระบบรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- ประชาสัมพันธ์โครงการระบบ NECAST
- ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
 4
นางสาวมิญชยา พิริยชาติ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (นวผ.ปก.)  - เข้าร่วมกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
- ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมาตรการวิจัยในคน และการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 - งาน KM,PMQA,MOU
5
นางสาวณัฐธิดา พุ่มวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.)
 • - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถาบัน เพื่อการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - เข้าร่วมการประเมิน/สังเกตุการณ์ในกระบวนการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประดับประเทศ
 • - ตัดสินใจ/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่ยาก
 • - จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - งานส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสถาบัน (REC)
 • - งานกลางของสำนักงาน เช่น KM ,ปฏิบัติงานนอกเวลา
6
นางสาวชุติมณฑน์ กาวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.)
 • - เข้าร่วมการประเมิน/สังเกตุการณ์ในกระบวนการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - งานกลางของสำนักงาน เช่น NRMS , เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
 • - ประสานงานหน่วยงานรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7
นางสาวปิยพิมพ์ ชัยอาวุธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.)
 • - ตัดสินใจ/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่ยาก
 • - จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - เข้าร่วมการประเมิน/สังเกตุการณ์ในกระบวนการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - งานกลางของสำนักงาน เช่น KM ,ปฏิบัติงานนอกเวลา
 • - งานกลางของสำนักงาน เช่น NRMS , เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
 • - ประสานงานหน่วยงานรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • - งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
8
นายอุดมทรัพย์ ชาญธเนศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.)
 • - เข้าร่วมการประเมิน/สังเกตุการณ์ในกระบวนการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • - ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเว็บไซต์
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
 • - งานระบบเว็บไซต์
 9
นางสาววรางคณา สุยะนันทน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.)  - เข้าร่วมการประเมิน-สังเกตุการณ์ในกระบวนการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
- จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเว็บไซต์
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 - งานการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับประเทศ
- งานระบบเว็บไซต์
- การพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคน/ระบบรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- การพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการวิจัยในคน