Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 15 March 2019
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 896
  • 0 Comments
การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)

  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) วช. โดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) จัดการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับรองคุณภาพฯ รับทราบแนวทางปฏิบัติให้มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพฯ ให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ พญ.จันทรา เหล่าถาวร (ผู้เชี่ยวชาญระบบการตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับสากล) รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
(ผู้อำนวยการสถานบริหารการจัดการงานวิจัยและคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และ ผศ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว (ผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นวิทยากรในการอบรมเผยเพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากเครือข่ายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวน ๑๒๐ คน โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายความเป็นมาเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพิจารณาโครงร่างการวิจัยตามหลักจริยธรรมสากล รวมถึงระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) ๓ ระดับ
ตามลักษณะโครงการวิจัยและบริบทของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน เพื่อเป็นระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน และสร้างความเชื่อมั่นในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้กับนักวิจัย และในช่วงบ่ายเป็นการร่วมอภิปรายแบบกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบรับรองคุณภาพฯ NECAST การอบรมเผยเพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการอบรมเป็นอย่างยิ่ง


Print