ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์”

  • 6 August 2018
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 1700
  • 0 Comments
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์”

กำหนดการประชุม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ กำหนดการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์.pdf

ประวัติของวิทยากร 1. CV รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์.pdf   2. CV_ผศ.วนาวัลย์ ดาตี้.pdf  3. CV_ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว.pdf

เอกสารประกอบการบรรยายของ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์  1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์.pdf   

เอกสารประกอบการบรรยายของ ผศ.วนาวัลย์ ดาตี้ 1การป้องกันความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ.pdf  2. หลักจริยธรรมในการเชิญชวนบุคคล.pdf  3. กระบวนการขอความยินยอม 01.pdf  4. กระบวนการขอความยินยอม 02.pdf  5.กระบวนการขอความยินยอม 03.pdf  6. AF04 information sheet.pdf 7. AF05 consent form (เด็ก).pdf 8. AF05 consent form.pdf

เอกสารประกอบการบรรยายของ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว  1. เกณฑ์การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร.pdf  2. การวิจัยในบุคคล หรือกลุ่มเปราะบาง.pdf  3. ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ01.pdf 4. ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ02.pdf   5.แนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและการประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย.pdf

Print