การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

  • 29 March 2018
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 627
  • 0 Comments
การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย  เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) และสถาบันบรมราชชนกจัดการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐานการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์โดย ดร.ปัทมา ทองสม รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรม 137 คน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัย รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการ และเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์การประเมินความเสี่ยงการปกป้องและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาการวิจัยในแบบต่างๆรวมถึงเข้าใจวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operationof Procedure)

Print