โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : ICH GCP ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”

  • 8 March 2018
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 691
  • 0 Comments
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์  หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : ICH GCP ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) ได้ให้การสนับสนุนแก่เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันการแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) จัดทำหลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการในมนุษย์ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : ICH GCP ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561ห้องประชุม Ballroom AB โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นพ. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้วิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในคน และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

Print