การประชุมปรึกษาหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561

  • 27 February 2018
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 505
  • 0 Comments
การประชุมปรึกษาหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Print