การประชุมปรึกษาหารือพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ....

  • 13 February 2018
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 437
  • 0 Comments
การประชุมปรึกษาหารือพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ....

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.......        ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Print