โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการในมนุษย์

หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

  • 12 February 2018
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 479
  • 0 Comments
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการในมนุษย์

ตามที่ วช. ได้สนับสนุนให้เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันการแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) จัดทำหลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการในมนุษย์ หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Human Subject Protection) ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย สำนักมาตรฐานการวิจัยในคนได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้ให้สนับสนุน

Print