Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

หนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                       แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาเรื่อง แนวทางปฏิปัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมกาสเสริมวิทยาศาสตร์ วิและนวัตกรรม (กสว.) ได้มีมติ "เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ต้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยขอให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการต่อไปนั้น

              ในการนี้ สกสว. ฐานะฝ้ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) จึงขอนำส่งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งประธาน กสว. ได้ลงนาม ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และตำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Previous Article แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
Print
6048