Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการในมนุษย์

หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการในมนุษย์

การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(NECAST) ณ โรงพยาบาลหัวหิน

การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(NECAST) ณ โรงพยาบาลหัวหิน

การมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (NECAST)

การมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (NECAST)

RSS
12345