Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบันภาคีมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบันภาคีมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์

การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : ICH GCP ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : ICH GCP ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”

การประชุมปรึกษาหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมปรึกษาหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการในมนุษย์

หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการในมนุษย์

การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(NECAST) ณ โรงพยาบาลหัวหิน

การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(NECAST) ณ โรงพยาบาลหัวหิน

การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(NECAST) ณ โรงพยาบาลหัวหิน

RSS
12345