Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
ขอเชิญสมัครเป็นผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

ขอเชิญสมัครเป็นผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

การตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565


 


          ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด (Trainee) ในกำหนดการ

ตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

และการอบรมก่อนการตรวจรับรอง (Training day) ดังนี้ 

 

1.

โรงพยาบาลนครปฐม

วันที่9 ม.ค. 2565

10 – 12 ม.ค. 2565

2.

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วันที่9 ม.ค. 2565

13 – 15 ม.ค. 2565

3.

โรงพยาบาลราชบุรี

วันที่23 ม.ค. 2565

24 – 26 ม.ค. 2565

4.

กระทรวงสาธารณสุข

วันที่6 ก.พ. 2565

7 – 9 ก.พ. 2565

5.

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่20 ก.พ. 2565

21– 23 ก.พ. 2565

6.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่6 มี.ค. 2565

7 – 9 มี.ค. 2565

7.

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่6 มี.ค. 2565

10– 12 มี.ค. 2565

8.

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

วันที่20 มี.ค. 2565

21 – 23 มี.ค. 2565

9.

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วันที่27 มี.ค. 2565

28 – 30 มี.ค. 2565

10.

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่27 มี.ค. 2565

31 – 2 เม.ย. 2565

11.

สถาบันบำราศนราดูร

วันที่4 เม.ย. 2565

4 - 6 เม.ย. 2565

12.

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น

วันที่ 17 เม.ย. 2565

18 - 20 เม.ย.2565

13.

สถาบันประสาทวิทยา

วันที่ 5 มิ.ย. 2565

6 - 8 มิ.ย. 2565

14.

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

วันที่5 มิ.ย. 2565

9 - 11 มิ.ย. 2565

15.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่19 มิ.ย. 2565

23 - 25 มิ.ย. 2565

16.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

วันที่17 ก.ค.2565

18 - 20 ก.ค.2565

17.

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา

วันที่17 ก.ค.2565

22- 24 ก.ค.2565

18.

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันที่ 7 ส.ค. 2565

8 - 10 ส.ค. 2565

19.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

วันที่ 21 ส.ค. 2565

22 - 24 ส.ค. 2565

20.

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 21 ส.ค. 2565

25 - 27 ส.ค. 2565

21.

โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่4 ก.ย. 2565

5 - 7 ก.ย. 2565

22.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่4 ก.ย. 2565

8 - 10 ก.ย. 2565

23.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

วันที่4 ก.ย. 2565

15 - 17 ก.ย. 2565

24.

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันที่18 ก.ย. 2565

19 - 21 ก.ย. 2565

25.

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่9 ต.ค. 2565

10 - 12 ต.ค. 2565

26.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 16 ต.ค. 2565

17 - 19 ต.ค. 2565

27.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่24 ต.ค. 2565

25 - 27 ต.ค. 2565

 

โดยขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลสมัคร trainee ในการตรวจรับรองคุณภาพฯ ตาม google form นี้ 

1. การตรวจรับรองคุณภาพฯ เดือนมกราคม 2565  

2. การตรวจรับรองคุณภาพฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

3. การตรวจรับรองคุณภาพฯ เดือนมีนาคม 2565

5. การตรวจรับรองคุณภาพฯ เดือนมิถุนายน 2565
6. การตรวจรับรองคุณภาพฯ เดือนกรกฎาคม 2565
7. การตรวจรับรองคุณภาพฯ เดือนสิงหาคม 2565
8. การตรวจรับรองคุณภาพฯ เดือนกันยายน 2565
9. การตรวจรับรองคุณภาพฯ เดือนตุลาคม 2565

        ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายชื่อ trainee ที่ได้คัดเลือกครบจำนวน 15 คน โดยจะส่งแจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมลของผู้สมัคร

 

Previous Article การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย
Next Article โครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
Print
4091