Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย
Admin-ohrs

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย และสถาบันการบินพลเรือน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการปกป้องผู้รับการวิจัย

Ethical Principles in Research Involving Human Subject

(Human Subject Protection Course)

จัดโดย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ร่วมกับ สถาบันการบินพลเรือน

Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT)

 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

ห้องประชุม CATC3  อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน  สถาบันการบินพลเรือน

รูปแบบการจัดอบรมทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

---------------------------------------------------

 

1.  หลักการและเหตุผล

 

           เป็นที่ยอมรับว่าความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดจากงานวิจัยและส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการทำวิจัยในมนุษย์ การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนต้องถือเอาความอยู่ดีของอาสาสมัครเป็นสิ่งสำคัญก่อนความสนใจทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน เพื่อให้เข้าใจสาเหตุ พยาธิกำเนิดของโรค ศึกษาความชุก อุบัติการณ์ พัฒนาการป้องกัน การวินิจฉัย กระบวนการรักษา การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น นอกจากนี้การทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคน แม้ว่าไม่มีการใช้สิ่งแทรกแซงที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัคร แต่การศึกษาวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสำรวจ ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบต่ออาสาสมัครทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ อาจก่อให้เกิดตราบาปต่ออาสาสมัคร ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัครวิจัยเป็นภาระที่ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบเสมอ ผู้ทำการวิจัยจะต้องปกป้องชีวิต สุขภาพ ความเป็นส่วนตัว และความมีศักดิ์ศรีของอาสาสมัคร

           ปัจจุบันแม้ว่ายังไม่มีกฎหมายใช้บังคับด้านการทำวิจัยในมนุษย์ แต่มีกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม กล่าวถึงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทำการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์  จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น และวารสารวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารทางการแพทย์มีข้อกำหนดในการรับผลงานวิจัยตีพิมพ์ ผลงานนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยก่อนดำเนินการวิจัย

            อนึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยทุกสาขาในประเทศไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การวิจัยที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วยผู้วิจัยที่ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากลและจรรยาบรรณนักวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    การวิจัยในทุกสาขาทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวข้องกับคนที่ป็นหลักสากล  มีการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย เพื่อจะได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

    จากเหตุผลข้างต้น สถาบันการบินพลเรือน ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยในคน หรือที่เกี่ยวข้องกับคน ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่างๆ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน สถาบันการบินพลเรือนจึงได้กำหนดเป็นแผนพัฒนาเฉพาะในด้านนี้ เพื่อให้มีระบบ ระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  สถาบันการบินพลเรือน และ Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) เห็นสมควรจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนนักวิจัย ได้ทราบหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร สอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)  โดยใช้หลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานนานาชาติของ FERCAP  ในการจัดครั้งนี้ดำเนินการโดย สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT)

 

2.  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม

     2.1   เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง และคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยวิธีดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน

     2.2   สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย

Previous Article โครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
Next Article ขอเชิญสมัครเป็นผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด เดือนมกราคม - มีนาคม 2565
Print
856