Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
Admin-ohrs

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

                ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) โดยงานการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System : NECAST) ร่วมกับ Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committee in Asia-Pacific (FERCAP) ดำเนินการตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมิน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ และให้คำแนะนำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันให้ดำเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ระดับสากล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจฯ (ศ.เกียรติคุณ พญ.จันทรา เหล่าถาวร (Survey Coodinator)  Mr. Arthur Navorro  (Lead Surveyor)  ศ.กิตติคุณ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์  นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา (Local Surveyors ) และ รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม (Assistant Surveyor) (พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกตรวจฯ จำนวน ๑๐ คน) ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายแพทย์วินัย บรรจงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ๑ เป็นอย่างดี การตรวจประเมินฯ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินเป็นอย่างยิ่ง
Previous Article การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
Next Article โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Updated in Human Subjects Protection course and GCP Training ๒๐๒๑)
Print
729