Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

                ในวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) โดยงานการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System : NECAST) ร่วมกับ Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committee in Asia-Pacific (FERCAP) ดำเนินการตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมิน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ และให้คำแนะนำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันให้ดำเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ระดับสากล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจฯ (ศ.เกียรติคุณ พญ.จันทรา เหล่าถาวร (Survey Coodinator) Dr.Cristina Torres (Lead Surveyor) พล.ต.หญิง พญ.หญิงอาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญ ผศ.บุษบา วิริยะสิริเวช และ ผศ. พญ.พรรณทิพา ว่องไว (Local Surveyor ) พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกตรวจฯ จำนวน ๑๙ คน) ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นพ. จุลพงศ์ อจลพงศ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นอย่างดี การตรวจประเมินฯ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง กำหนดให้ดำเนินการตรวจติดตามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อรับรองคุณภาพฯ NECAST ต่อไป

Previous Article การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
Next Article โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
Print
675