Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

          เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและปกป้องผู้รับการวิจัย ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี    ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ    โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีคุณสมบัติในการเป็นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.รศ.นพ.สหพล อนันต์นำเจริญ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ พ.อ.รศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี และ รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ ดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๒๔๗ คน

Previous Article การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)
Next Article การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
Print
1974