Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)

การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)

การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรม       การวิจัยในมนุษย์ 

(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) วช. โดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) จัดการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) ณ ห้องดอนเมือง บอลรูม ๑ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร ภายใต้การประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับรองคุณภาพฯ รับทราบแนวทางปฏิบัติให้มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน      รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพฯให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ (ผู้อำนวยการสถานบริหารการจัดการงานวิจัยและคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และ ผศ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว (ผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นวิทยากรในการอบรมเผยเพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข รวมจำนวน ๒๐๐ คน โดยช่วงต้นเป็นการบรรยายความเป็นมาเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพิจารณาโครงร่างการวิจัยตามหลักจริยธรรมสากล รวมถึงระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) ๓ ระดับ ตามลักษณะโครงการวิจัยและบริบทของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน เพื่อเป็นระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน และสร้างความเชื่อมั่นในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้กับนักวิจัย และในช่วงท้ายเป็นการร่วมอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบรับรองคุณภาพฯ NECAST การอบรมเผยเพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการอบรมเป็นอย่างยิ่ง

 

Previous Article เอกสารประกอบการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน การปกป้องผู้รับการวิจัย และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย
Next Article การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย
Print
1534