Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
Admin-ohrs

การอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์

มื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม และกำกับรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงได้จัดการประชุมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์” ณ ห้องประชุมขนาดใหญ่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน คือ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์​เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลปกป้องความปลอดภัย การเคารพในสิทธิของอาสาสมัครตามหลักจริยธรรมสากล ทางด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยทางคลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมทั้งสิ้น ๕๔๘ คน

Previous Article การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
Next Article เอกสารประกอบการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน การปกป้องผู้รับการวิจัย และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย
Print
1244