Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
Admin-ohrs

การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม และกำกับรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    จึงได้จัดการอบรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committees Accreditation System of Thailand: NECAST) ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับรองคุณภาพฯ รับทราบแนวทางปฏิบัติให้มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพฯ ให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ พญ.จันทรา เหล่าถาวร (ผู้เชี่ยวชาญระบบการตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับสากล) 

ศ.กิตติคุณ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์ (ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย) และ รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ (ผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ในช่วงแรกเป็นการบรรยายความเป็นมาเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพิจารณาโครงร่างการวิจัยตามหลักจริยธรรมสากล รวมถึงระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) ๓ ระดับ ตามลักษณะโครงการวิจัยและบริบทของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน เพื่อเป็นระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน และสร้างความเชื่อมั่นในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้กับนักวิจัย และมีการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน การบริหารจัดการ การพิจารณาโครงร่างการวิจัย และระบบรับรองคุณภาพฯ NECAST อย่างกว้างขวาง

Previous Article การขอรับการสนับสนุนการจัดอบรม และเอกสารแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน
Next Article การอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
Print
674