Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) วช. โดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) จัดการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับรองคุณภาพฯ รับทราบแนวทางปฏิบัติให้มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพฯ ให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ พญ.จันทรา เหล่าถาวร (ผู้เชี่ยวชาญระบบการตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับสากล) ศ.กิตติคุณ พญ.ธาดา
สืบหลินวงศ์ (ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย) และ ผศ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว (ผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นวิทยากรในการอบรมเผยเพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากเครือข่ายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภาคกลาง รวมจำนวน ๙๕ คน โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายความเป็นมาเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพิจารณาโครงร่างการวิจัยตามหลักจริยธรรมสากล รวมถึงระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) ๓ ระดับ ตามลักษณะโครงการวิจัยและบริบทของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน เพื่อเป็นระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน และสร้างความเชื่อมั่นในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้กับนักวิจัย และในช่วงบ่ายเป็นการร่วมอภิปรายแบบกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบรับรองคุณภาพฯ NECAST การอบรมเผยเพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการอบรมเป็นอย่างยิ่ง

Previous Article การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next Article การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Print
399