Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การประชุมเสวนา “พัฒนามาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0”
Admin-ohrs

การประชุมเสวนา “พัฒนามาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0”


การประชุมเสวนา “พัฒนามาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0”

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยในคน หรือที่เกี่ยวข้องกับคน ในการที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่างๆ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกลุ่มหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วช. จึงร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดการประชุมเสวนา “พัฒนามาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีให้ข้อมูลชี้แจงคุณสมบัติ องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่การดำเนินงานระหว่างสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานด้านมาตรฐานการวิจัยของสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบภาคการบรรยาย

1. ทิศทางการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (EC) กระทรวงสาธารณสุข EP.1.pdf

1. ทิศทางการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (EC) กระทรวงสาธารณสุข EP.2.pdf

2. การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.pdf

เอกสารประกอบหัวข้ออภิรายปราย (ภาคเช้า)

1. Central Ethics Committee.pdf

2. การเกิด Thailand Towards Center of Excellence in Clinical Trial.pdf

3. Challenging for development of Central Ethics Committee System.pdf

เอกสารประกอบหัวข้อเสวนา (ภาคบ่าย)

1. คณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ EP.1.pdf

1. คณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ EP.2.pdf

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม กำหนดการ.pdf


Previous Article การอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ ๑
Next Article ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Print
1419