Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ ๑

การอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ ๑

 

การอบรมเรื่องแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ ๑

 

 

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยจัดการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ โดย ดร.อังสนา โตกิจกล้า ผู้อำนวยการ  กองมาตรฐานการวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณแข มไสสวริยะ คุณณมล วรปรีดา และคุณศิริภา เคลื่อนคล้อย เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๐ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้วิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล

Previous Article พิธีมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”
Next Article การประชุมเสวนา “พัฒนามาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0”
Print
874