Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
พิธีมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

พิธีมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”


พิธีมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand,NECAST) 


          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ตลอดจนการบรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยในมนุษย์ของประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ หรือระบบ NECAST: National Ethics Committee Accreditation System of Thailand ให้เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจรับรองคุณภาพ และให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของประเทศไทย และ วช. ได้ผลักดันให้มีการตรวจรับรองระบบ NECAST รวมทั้งร่วมกับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับสากลของ SIDCER-FERCAP

          ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง มอบโล่รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ NECAST ให้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบันต่างๆ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 10 สถาบัน ดังนี้        


 1. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 6. โรงพยาบาลหัวหิน
 7. โรงพยาบาลกรุงเทพ
 8. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 9. สถาบันบําราศนราดูร
 10. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร


 

Previous Article ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์”
Next Article การอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ ๑
Print
439