Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์”

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์”

กำหนดการประชุม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ กำหนดการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์.pdf

ประวัติของวิทยากร 1. CV รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์.pdf   2. CV_ผศ.วนาวัลย์ ดาตี้.pdf  3. CV_ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว.pdf

เอกสารประกอบการบรรยายของ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์  1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์.pdf   

เอกสารประกอบการบรรยายของ ผศ.วนาวัลย์ ดาตี้ 1การป้องกันความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ.pdf  2. หลักจริยธรรมในการเชิญชวนบุคคล.pdf  3. กระบวนการขอความยินยอม 01.pdf  4. กระบวนการขอความยินยอม 02.pdf  5.กระบวนการขอความยินยอม 03.pdf  6. AF04 information sheet.pdf 7. AF05 consent form (เด็ก).pdf 8. AF05 consent form.pdf

เอกสารประกอบการบรรยายของ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว  1. เกณฑ์การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร.pdf  2. การวิจัยในบุคคล หรือกลุ่มเปราะบาง.pdf  3. ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ01.pdf 4. ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ02.pdf   5.แนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและการประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย.pdf

Previous Article เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน
Next Article พิธีมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”
Print
4392