Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบันภาคีมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.)  และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบันภาคีมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทยและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคี และ วช.

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ห้องราชดำเนิน ชั้น ๑ โรงเเรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 


      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานฯ ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น ๑ โรงเเรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเวลา ๐๘.๓๐ น. และศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยในมนุษย์อันจะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย และสถาบันภาคี จำนวน ๔๐ สถาบัน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่


ฉบับที่ ๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย  ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการวิจัยคลินิกหรือการวิจัยในคนในประเทศไทยสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมปกป้องอาสาสมัครในการวิจัยผ่านระบบการร่วมพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในสหสถาบันที่มีมาตรฐานสากล


ฉบับที่ ๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี และ วช.  จำนวน ๔๐ หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันและแบบสหสถาบันให้สอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี และหลักจริยธรรมการวิจัยในคน

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีสาระสำคัญคือ

๑. ร่วมมือกันในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนในสถาบันภาคี

๒.   ร่วมมือกันในการดำเนินการของระบบกลางในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Independent Ethics Committees System)โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics Committees : CREC) เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยสหสถาบัน

๓.   สถาบันภาคีจะให้การรับรองโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนโดยไม่ต้องพิจารณาซ้ำที่สถาบันภาคีหรือพิจารณาอย่างรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด ทั้งนี้ สถาบันภาคีแต่ละแห่งจะกำหนดไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ว่าด้วยการจัดการกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC)


Previous Article การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
Next Article เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน
Print
1150