Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย  เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) กองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) และสถาบันบรมราชชนกจัดการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐานการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์โดย ดร.ปัทมา ทองสม รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรม 137 คน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัย รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการ และเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์การประเมินความเสี่ยงการปกป้องและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาการวิจัยในแบบต่างๆรวมถึงเข้าใจวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operationof Procedure)

Previous Article โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : ICH GCP ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”
Next Article พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบันภาคีมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Print
863