Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์  หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : ICH GCP ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : ICH GCP ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักมาตรฐานการวิจัยในคน (มค.) ได้ให้การสนับสนุนแก่เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันการแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) จัดทำหลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการในมนุษย์ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : ICH GCP ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561ห้องประชุม Ballroom AB โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นพ. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้วิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในคน และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

Previous Article การประชุมปรึกษาหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561
Next Article การฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
Print
888