การมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (NECAST)
Admin-ohrs

การมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (NECAST)

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานมอบโล่ และประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (NECAST) ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ให้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพฯ NECAST ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 8 สถาบัน  ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล  กรมแพทย์ทหารบก  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

Previous Article การประชุมนานาชาติ 16th FERCAP International Conference
Next Article การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(NECAST) ณ โรงพยาบาลหัวหิน
Print
283