Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

ขั้นตอนการขอรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ NECAST มีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันทำแบบประเมินตนเองเพื่อคัดเลือกระดับการรับรองคุณภาพโดยกรอกข้อมูลในเอกสารการประเมินตนเอง และส่งให้เจ้าหน้าที่งานระบบรับรองคุณภาพฯ  "สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย ชั้น 5 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900" หรือ necast545@gmail.com

 (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> http://gg.gg/djuzv   

2. หากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน อยู่ใน NECAST ระดับ 3 ให้กรอกข้อมูลคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันใน SIDCER-FERCAP form 001 และแบบประเมินตนเองตามแบบฟอร์มของ SIDCER-FERCAP form 0021 จากนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่งานระบบรับรองคุณภาพฯ (necast545@gmail.com) และผู้ประสานงาน SIDCER – FERCAP (fercapcoordinator@gmail.com) 

    (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> http://gg.gg/djv0lhttp://gg.gg/djv33

3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ขอรับการสนับสนุนการรับรองคุณภาพฯ จาก NECAST โดยใช้Template หนังสือขอรับการสนับสนุน ดังนี้

     3.1 กรณีรับการรับรองคุณภาพฯ SIDCER - NECAST เท่ากับ NECAST ระดับ 3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน 

     (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> http://gg.gg/djv0o)

    3.2 กรณีรับการรับรองคุณภาพฯ NECAST ระดับ 2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน 

    (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> http://gg.gg/djv0r)

4. รายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมการรับรองคุณภาพฯ NECAST 

   สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> ค่าใช้จ่าย NECAST update 2019 05 13.pdf

5. แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจรับรองคุณภาพฯ NECAST2 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)


หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02-5612445 ต่อ 604, 618  (นางสาวมิญชยา พิริยชาติ)

________________________________________________________________________________________________________________________________

1 เนื่องจากการรับรองคุณภาพฯ NECAST ระดับ 3 เทียบเท่ากับของ SIDCER

2 ผู้ประสานงาน FERCAP จะดำเนินการส่งแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน SIDCER-NECAST ให้สถาบัน