Image2

หลักสูตร LMS

ขอรับรองคุณภาพ

 


การขึ้นทะเบียนกรรมการจริยธรรม

กิจกรรม
การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(NECAST) ณ โรงพยาบาลหัวหิน
การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(NECAST) ณ โรงพยาบาลหัวหิน

การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(NECAST) ณ โรงพยาบาลหัวหิน

 

การมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (NECAST)
การมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (NECAST)

การมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (NECAST)